Vedtægter

Vedtægter for Roskilde Frømandsklub

Du kan downloade vedtægterne som PDF-fil her (under punktet klubben).

NAVN
§ 1
Klubben, hvis navn er Roskilde Frømandsklub, er stiftet i Roskilde d. 12. marts 1978.
Klubbens hjemsted er Roskilde.

FORMÅL
§ 2
Klubben har til formål at varetage medlemmernes interesser - nuværende og fremtidige - i undervandssport, klubaktiviteter, ungdomsarbejde, uddannelse og sikkerhed under udøvelse.
Stk. 2
Klubben er forpligtiget, for så vidt det er muligt, at erholde undervisning, kursus og prøver for klubbens medlemmer.

ORGANISATION

MEDLEMSKAB
§ 3
Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund, DSF, hvis love og sikkerhedsregler er gældende for klubbens medlemmer.

§ 4
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer - jvf. tillæg til lovene: Medlemsinddeling.
Stk. 2
Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3
Ethvert medlem skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af klubbens love og DSF’s sikkerhedsregler.

§ 5
For at deltage i klubbens flaskedykningsarrangementer, skal man være CMAS* eller tilsvarende certificering eller være under uddannelse hertil i klubben. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

§ 6
Indmeldelsesgebyr samt kontingentstørrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Stk. 2
Indmeldelsesgebyr betales ved indmeldelsen. Ved indmeldelse efter udmeldelse betales nyt indmeldelsesgebyr.
Stk. 3
Ved indmeldelse af medlemmer under 18 år kræves forældres eller værges skriftlige tilladelse.
Stk. 4
Klubkontingent opkræves forud. Restance over to måneder medfører tab af medlemskab. Eventuelt udsendte rykkere påføres rykkergebyr.
Stk. 5
Ønsker et aktivt medlem at overgå til passiv med virkning fra næstkommende kontingentindbetaling, skal dette ske med mindst en måneds varsel. Ønsker et aktivt medlem at overgå til passiv og derefter igen til aktivt, skal dette ske med samme varsel, samt erlæggelse af nyt indmeldelsesgebyr jvf. tillæg til lovene.
Stk. 6
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Medlemmer, der ikke inden 14 dage efter kassererens skriftlige henvendelse og påkrav erlægger forfaldent kontingent, er at betragte som udmeldt af klubben.
Stk. 7
Kontingent til DSF opkræves ved indmeldelsen, og derefter forud i forbindelse med hver klubkontingentopkrævning.

§ 7
For overtrædelse af klubbens gældende vedtægter og reglement er klubbens bestyrelse bemyndiget til at idømme karantæne, dykkeforbud eller eksklusion af klubben.
Stk. 2
I øvrigt kan medlemmer, der bringer klubbens navn og omdømme i miskredit eller på anden måde skønnes at handle i uoverensstemmelse med den i klubben almindeligt gældende takt og tone, idømmes karantæne eller eksklusion.
Stk. 3
Et medlem er ansvarlig og erstatningspligtig for skader forvoldt, af medlemmet, på klubbens materiel, ved uansvarlig brug, medmindre det kan godtgøres at skaden er sket ved almindelig anvendelse af materiellet, eller som følge af normalt slitage.

§ 8
Et medlem, der er ekskluderet, kan inden for en tidsfrist på otte dage fra eksklusionen skriftligt forlange denne appelleret til en generalforsamling, der ved simpelt stemmeflertal kan afgøre, om eksklusionen skal stå ved magt.
Stk. 2
Eksklusion som følge af kontingentrestance kan ikke appelleres til en generalforsamling.

§ 9
Medlemmer, der har gjort en fortjenstlig indsats for undervandssporten eller i nærværende klubs regi, kan udnævnes til æresmedlem. Indstilling til æresmedlem skal forelægges og godkendes ved simpelt stemmeflertal på en ordinær generalforsamling.
Stk. 2
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

BESTYRELSEN
§ 10
Klubbens bestyrelse består af en formand, en kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer, der vælges eller godkendes på generalforsamlingen - jvf. tillæg til klubbens love.
Stk. 2
Næstformand og sekretær udpeges af bestyrelsen i forening blandt de tre valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 11
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, der afholdes jvf. tillæg til klubbens love.
Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlinger og trufne beslutninger. Referatet godkendes af de tilstedeværende mødedeltagere.
Stk. 3
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Klubbens formand, eller en person udpeget af bestyrelsen, repræsenterer klubben på DSF's repræsentantskabsmøder.

§ 12
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger en udvalgsformand, som selv sammensætter et udvalg, der skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt orienteres og godkende alle personændringer i udvalgene.
Stk. 2
Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil i enhver henseende - såvel overfor offentlige myndigheder som overfor andre dykkerklubber og private personer. Klubben tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med mindst et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 3
Ved afstemning i bestyrelsen bortfalder det fremsatte forslag i tilfælde af stemmelighed.

§ 13
Bestyrelsesmøder er i alle tilfælde åbne for klubbens medlemmer - såvel aktive som passive. Tilhørere har ingen taleret med mindre tilladelse gives af bestyrelsesformanden.
Stk. 2
Bestyrelsen afholder generelt møder i klubbens lokaler. Alle indkaldelser til bestyrelsesmøder samt referater offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Stk. 3
I tilfælde af ekstraordinært fremmøde til bestyrelsesmøder kan formanden, i tilfælde af pladsmangel, forlange dette flyttet til andre lokaler. Mødet skal under alle omstændigheder afholdes samme aften.

§ 14
Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- og afgang af aktive medlemmer, samt om ændringer i klubbens bestyrelse.

§ 15
Bestyrelse og redaktion er ansvarlig for at meddelelser af almen interesse, der tilgår klubben hhv. fra DSF og fra klubbestyrelsen, formidles til medlemmerne med størst mulig hurtighed.

§ 16
Ønsker et medlem en sag forelagt DSF's bestyrelse eller et udvalg herunder, retter han/hun skriftlig henvendelse herom til klubbens bestyrelse, der videresender sagen til DSF eller det respektive udvalg. Såfremt bestyrelsen mener sig i stand til at klare sagen lokalt, meddeles det pågældende medlem. Påstår et medlem sig ikke tilfreds med denne afgørelse, er bestyrelsen forpligtet til at videresende sagen til DSF.

GENERALFORSAMLING
§ 17
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Stk. 2
Stående punkter på generalforsamlingens dagsorden er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Udvalgsformænd aflægger beretning
 6. Godkendelse af budget
 7. Anmeldte sager
 8. Valg af bestyrelse og af revisorer jvf. tillæg til lovene
 9. Eventuelt

Stk. 3
Forslag fra medlemmer eller sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen afholdes.
Stk. 4
Forslagene skal i dagsorden optages i deres fulde ordlyd og så vidt muligt fremstilles af forslagsstilleren.
Stk. 5
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst tre ugers varsel.

§ 18
Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år og som har været aktivt medlem i klubben i mindst tre måneder op til en kommende generalforsamling. Medlemmer, der er i kontingentrestance eller anden restance, som ikke er indfriet senest 14 dage efter at bestyrelsen skriftlig har anmodet herom, har ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 19
Valg til bestyrelsen foretages ved afstemning ved håndsoprækning. Dog skal hemmelig afstemning foretages såfremt blot et medlem ønsker dette. Den (de) med højeste stemmetal er valgt. Såfremt der kun er en kandidat til posten, er afstemning ikke nødvendig.
Stk. 2
En opstillet kandidat skal være til stede ved stemmeafgivelsen, dog kan der dispenseres herfra, hvis vægtige grunde taler for en udeblivelse. En ikke tilstedeværende kandidat, kan dog vælges, hvis han skriftligt har givet sit tilsagn om et eventuelt valg.
Stk. 3
Afstemning til almindeligt forekommende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal hemmelig afstemning foretages såfremt blot et medlem ønsker dette.

§ 20
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af dirigenten.

§ 21
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter og love.
Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle.
Stk. 3
På generalforsamlingen og på ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes afgørelser vedr. emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden (jvf.§ 17).
Stk. 4
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være bestyrelsesmedlem eller revisor.

§ 22
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en enstemmig bestyrelse måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.
Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling.
Stk. 3
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med angivelse af de til forhandling fremsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Begæringen skal ligeledes indeholde underskrifter fra de medlemmer, der måtte ønske en ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
Stk. 4
Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter, at udsende indkaldelse til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 23
Til vedtægtsændringer - såvel på den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling - kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for den/de ændringer.

ØKONOMI
§ 24
Klubben kan modtage gaver og midler fra firmaer, myndigheder og enkeltpersoner, når dette ikke anses uforeneligt med klubbens formål.

§ 25
Kassereren modtager indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen anerkendte udgifter.
Stk. 2
Kassereren fører en, af bestyrelsen, godkendt kassebog samt medlemskartotek. Bestyrelsen kan, såfremt dette skønnes formålstjenstligt, placere medlemskartoteket andetsteds end hos kassereren.
Stk. 3
Kassebeholdningen skal henstå på konto i et pengeinstitut.
Stk. 4
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 26
Materiel, der skænkes til eller anskaffes af klubben, skal efter bestyrelsens bestemmelse placeres og vedligeholdes ved klubbens foranstaltning. Disse materialer indføres i klubbens regnskab.

§ 27
Revision af klubbens regnskab foretages af klubbens revisorer, og skal afsluttes senest ti dage før en generalforsamlings afholdelse. Revisionen skal være kritisk.

SIKKERHED
§ 28
Klubben henholder sig til DSF’s sikkerhedsregler. Bevidst eller grov tilsidesættelse af disse kan efter bestyrelsens beslutning medføre tab af medlemskab jvf. § 7. Eventuel eksklusion som følge af overtrædelse af sikkerhedsreglerne berettiger ikke et medlem tilbagebetaling af kontingent.

§ 29
Klubbens medlemmer må kun anvende godkendte trykflasker.
Stk. 2
Regler mht. trykprøvning ved en af staten godkendt trykprøveanstalt skal ubetinget følges.

§ 30
Ved dykkerture skal der blandt deltagerne udpeges en dykkerleder, der planlægger dykningen, og er ansvarlig for dykningens afholdelse, herunder specielt dykningens sikkerhed.

OPHÆVELSE
§ 31
Ophævelse af klubben kan kun ske, når forslag herom ved simpelt stemmeflertal er vedtaget på en generalforsamling. Der skal herefter i henhold til § 17 og på samme måde indkaldes til en fornyet generalforsamling med kun det ene punkt på dagsordenen, som derefter skal vedtages med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2
I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens aktiver straks søges realiseret på bedst mulig vis. Den tiloversblevne kapital, efter aktivernes realisering, skal herefter straks tilfalde DSF.

BESTYRELSESOPGAVER

VALG

 1. Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for en toårig periode. Formand på lige årstal, kassereren på ulige årstal.
 2. Bestyrelsesmedlem 1 og 2 vælges på lige årstal
 3. Bestyrelsesmedlem 3 vælges på ulige årstal
 4. Nye udvalgsformænd godkendes af bestyrelsen
 5. Kan ny udvalgsformand ikke findes, er bestyrelsen forpligtet til at varetage pågældende udvalgs interesser

MØDER

 1. Bestyrelsen holder møde minimum hver anden måned, men i øvrigt efter behov
 2. Medlemsmøder afholdes efter behov
 3. Samtlige møder afholdt i klubbens regi er åbne for alle medlemmer
 4. Klubbens medlemmer har taleret efter godkendelse af mødelederen

DIVERSE

 1. Ingen udvalgsformand kan samtidig være formand for et andet udvalg
 2. Samtlige af klubbens medlemmer kan deltage i udvalgsarbejde
 3. Samtlige af klubbens medlemmer kan varetage et, i klubbens regi regnet, arbejdsområde efter godkendelse til dette af bestyrelsen
 4. Efter ethvert bestyrelsesmøde lægges referatet på hjemmesiden

TILLÆG TIL VEDTÆGTERNE

Tillæg til § 4.

MEDLEMSINDDELING

AKTIVT MEDLEMSKAB
Alle der betaler aktivt kontingent er fuldgyldige medlemmer af Roskilde Frømandsklub. Medlemskabet giver ret til at benytte alle klubbens faciliteter og udstyr, og man er stemmeberettiget på generalforsamlinger o.a. Som aktivt medlem er man automatisk medlem af Dansk Sportsdykker Forbund.

Kontingentsatsen er pr. maj 2021 kr. 1200,00 om året. Hertil skal lægges kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund på kr. 300,00 om året.

JUNIORMEDLEMSKAB
Alle under 18 år kan indmeldes i Roskilde Frømandsklub på juniormedlemskab. Medlemskabet giver ret til at benytte alle klubbens faciliteter og udstyr, og man er stemmeberettiget på generalforsamlinger o.a. Dog kan der være situationer der kræver at man er fyldt 18 år for at måtte betjene udstyr o.a.

Kontingentsatsen er pr. maj 2021 kr. 600,00 om året. Hertil skal lægges kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund på kr. 300,00 om året.

PASSIVT MEDLEMSKAB
Passivt medlemskab, hvorved forstås medlemmer, der ene og alene er at regne som støttemedlemmer. Denne medlemsgruppe betaler passivt kontingent (intet indmeldelsesgebyr). Ved overgang til aktivt medlemskab betales indmeldelsesgebyr. Som passivt medlem har man lov til at benytte svømmehal, men ikke resten af klubbens faciliteter og udstyr. Der opnås ligeledes ikke stemmeret på generalforsamlinger o.a. som passivt medlem.

Passivt medlemskab inkluderer ikke medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund.

Kontingentsatsen er pr. maj 2021 kr. 300,00 om året.

SPORTSMEDLEMSKAB
Formålet med denne kontingenttype er alene medlemskab af Roskilde Frømandsklub for at opretholde medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund med de medlemsfordele det giver. Medlemskabet giver derfor kun begrænset mulighed for at benytte klubbens faciliteter og udstyr, og giver ikke stemmeret på generalforsamlinger o.a.

Kontingentsatsen er pr. maj 2021 kr. 150,00 om året. Hertil skal lægges kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund på kr. 300,00 om året.

ÆNDRING AF MEDLEMSKAB
Ønsker et medlem at overgå til en anden kontingenttype med virkning fra næstkommende halvårlige kontingentindbetaling, skal dette ske med mindst en måneds varsel.

Ønskes skift fra Passivt medlemskab eller Sportsmedlemsskab til Aktivt medlemskab betales indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyret er pr. maj 2021 kr. 200,00.